DOKUMENTE

DOKUMENTE

*Plotsim ndryshimi i rregullores per sistematizimin e vendeve te punes SHKARKO
*Statuti i KRU Mitrovica Sh.A. SHKARKO
* Plani i Punës 2023-2025 SHKARKO
* Tarifat për vitin 2023 sipas ARRU-së SHKARKO
* Rregullorja mbi Sistematizimin e vendeve të punës në KRU Mitrovica Sh.A. SHKARKO
* Rregullorja mbi shpenzimin e parasë në KRU Mitrovica Sh.A. SHKARKO
* Karta e Konsumatorit SHKARKO
* Rregullore për Procedurat Përmbarimore SHKARKO
* Rregullore për Përgjegjësitë Disciplinore në KRU Mitrovica Sh.A. SHKARKO
* Rregullore mbi Udhëtimet Zyrtare në KRU Mitrovica Sh.A. SHKARKO
* Rregullore mbi Mardhënien e Punës SHKARKO
* Ligji për Ndërmarrje Publike SHKARKO
* Kodi i Etikës në Ndërmarrje Publike SHKARKO
* Rregullore për Zgjidhjen e Ankesave të Konsumatorëve në KRU Mitrovica Sh.A. SHKARKO
* Rregullore për Lidhjen e re të Konsumatorëve në Shërbime në KRU Mitrovica Sh.A. SHKARKO
* Rregullore mbi Procedurat e Ndërprerjes së Shërbimeve me Konsumatorë SHKARKO
* Rregullore për Prcedurat e Faturimit të Shërbimit të Ujit SHKARKO
* Rregullore për Matjen e Konsumit të Ujit SHKARKO
* Rregullore për Parandalimin e duhanit në ambientet e punës SHKARKO
* Rregullore për procesin e blerjeve pa prokurim SHKARKO