NJOFTIM KRU Mitrovica 08/08/2023

NJOFTIM
Konsumatorë të nderuar,
KRU “Mitrovica” është e obliguar që secilit konsumatorë të saj t’i
lëshoj faturën mujore për shërbimet e kryera, respektivisht ujin e
shpenzuar.
Faturimi bazohet në gjendjen e ujëmatësit tuaj i cili ujëmatës duhet të
jetë në përputhje me standarde të caktuara të cilësisë së ujëmatësit.
Në këtë drejtim Ministria e Tregtisë dhe Industrisë ka përgatitur listën
e ujëmatësve të cilët janë në përputhje me standardet e cilësisë së
produktit.
Prandaj, asnjë ujëmatës  i cili është jashtë kësaj liste nuk do të
pranohet teknikisht nga ekipet e ujëjsellësit.
Listën e ujëmatësve e gjeni në vegzën më poshtë:
https://amk.rks-gov.net/Page.aspx?id=1,16,(%20lista%20e%20ujmatsve),
tek “Regjistri i mjeteve matëse ligjore në pajtueshmëri me Rregulloren
nr. 0662016 të datës 31/03/2023.

Te bashkangjitur po ashtu keni listen e ujematesve me karakteristikat e
tyre dhe info tjera shtese.

Ju lutem qe tani e tutje ta keni parasysh kete standard me rastin e
pranimit teknik te ujematesit dhe po ashtu edhe standardet e percaktuara
nga ARRU ne lidhje me dimensionet e pusetes ku vendoset ujematesi pasi
qe punonjesit tane shpesh kane problem te intervenojne ne puseta per
shkak te se puseta nuk i ploteson standardet e cekura me larte.

Ju deshiroj pune te mbare!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *